Przepisy

Przepisy

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 12.04.2002, poz. 690)

§147, ust.1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturą, wilgotność względna, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagać Polskich Norm dotyczących wentylacji, (...)

§153, ust.6. przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny był wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie ich wnętrza, o ile konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory.

§154, ust.3. urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, takie jak centrale, klimakonwektory wentylatorowe, klimatyzatory, aparaty ogrzewcze i chłodzącowentylacyjne, powinny był tak instalowane, aby była zapewniona możliwość ich okresowej kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany.

Ponadto rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138) §30, ust. 2 stanowi, że w obiektach (...) usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

W dokumencie normatywnym Unii Europejskiej ENV 12097, (Ventilation for buildings. Ductwork. Requirements for ductwork components to facilitate maintenance of ductwork systems) określono szczegłowe wymagania dotyczące otworów rewizyjnych.

Natomiast WHO (światowa Organizacja Zdrowia) w dokumencie "Prawo do zdrowego powietrza wewnętrznego" powstałym w maju 2000 roku stwierdza, że jakość powietrza wewnętrznego jest ważnym wyznacznikiem zdrowia i dobrego samopoczucia. Zgodnie z prawem człowieka do zdrowia, każdy człowiek ma prawo oddychać zdrowym powietrzem wewnętrznym. (The Right to Healthy Indoor Air, Raport on a WHO Meeting, BILTHOVEN Holandia 15-17 maja 2000 roku.)

W oparciu o te zasady każdy użytkownik pomieszczeń powinien był informowany o zagrożeniu dla zdrowia wynikającym z wdychania zanieczyszczonego powietrza.